VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KUPNÍ SMLOUVY

(znění účinné od 25. 3. 2024)

4coffee s.r.o. se sídlem V Lužánkách 437, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,

IČ: 24130711, DIČ: CZ24130711,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181379.

Kontaktní údaje:
adresa pro doručování: 4coffee s.r.o., Věšín 232, 262 43 Věšín, Česká republika
adresa elektronické pošty: info@4coffee.cz; zdenek@4coffee.cz
telefon: +420 725 966 866

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a
povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu zboží od prodávajícího prostřednictvím prostředků
komunikace na dálku, tj. prostřednictvím e-shopu: www.4coffee.cz, telefonicky, případně prostřednictvím e-
mailové komunikace.
1.2 Prodávajícím a provozovatelem e-shopu je společnost 4coffee s.r.o. se sídlem V Lužánkách 437, 262 42
Rožmitál pod Třemšínem, IČ: 24130711, DIČ: CZ24130711 (dále jen „4coffee“ nebo „prodávající“), zapsaná v
obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181379. Adresa provozovny prodávajícího je:
4coffee s.r.o., Věšín 232, 262 43 Věšín.
1.3 Kupujícím může být buď spotřebitel, nebo podnikatel.
a) Spotřebitelem je v souladu s § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností 4coffee nebo s ní jinak jedná.
b) Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a
odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za
účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která
uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu
svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující, který při vytvoření
objednávky nebo v rámci registrace – založení zákaznického účtu v e-shopu prodávajícího – uvede své
identifikační číslo (IČ), se bude pro účely těchto obchodních podmínek a vztahů s prodávajícím považovat za
podnikatele.

2 POSTUP PŘI UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu na www.4coffee.cz. Kupující si může vybrat jakékoliv zboží,
u kterého je umístěné tlačítko „Přidat do košíku“. Fotografie zobrazující zboží na internetovém obchodu jsou
pouze informativní. Některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být
součástí dodávky.
2.2 Po stisknutí tlačítka „Přidat do košíku“ se objednávané zboží přidá do nákupního košíku, jehož obsah je
kupujícímu kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Vytvoření objednávky zboží vloženého do nákupního košíku je
podmíněné vyplněním údajů o kupujícím, které od něho systém vyžaduje, a které jsou nezbytné pro uzavření
smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Objednávku je možné vytvořit též telefonicky přes zákaznickou linku
prodávajícího tel. č. +420 725 966 866 kdy kupujícímu při uzavírání smlouvy asistuje pracovník prodávajícího.
Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje budou použité pro účely vytvoření
objednávky a následně pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Při vytváření objednávky je kupující též vyzván k
poskytnutí svých aktuálně platných kontaktních údajů, a to telefonního čísla a e-mailové adresy, přičemž tyto
údaje budou prodávajícím použité pro účely informování kupujícího o stavu vyřizování jeho objednávky
(dostupnosti zboží, odeslání zboží/připravení zboží k vyzvednutí apod.). Údaje uvedené kupujícím jsou
prodávajícím považovány za správné. Kupující se může u prodávajícího též registrovat – založit si na
www.4coffee.cz zákaznický účet. Založení zákaznického účtu je podmíněno vedle údajů nezbytných pro
objednávku zboží též zadáním přihlašovací e-mailové adresy a hesla ze strany kupujícího. Prodávající
doporučuje kupujícímu si přihlašovací údaje uchovat pro případ dalších nákupů. Při každém dalším nákupu u
prodávajícího se kupující, který má založený zákaznický účet, může přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů.
Je v zájmu kupujícího, aby chránil svoje přihlašovací údaje k zákaznickému účtu, neboť jejich poskytnutí třetí
osobě může mít za důsledek její vystupování na www.4coffee.cz pod jménem příslušného kupujícího. V
případě, že dojde na straně kupujícího ke změně údajů uvedených kupujícím v rámci registrace, je kupující
povinen prodávajícího o takové změně prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat, a to buď formou
aktualizace údajů v zákaznickém účtu, nebo e-mailem; účinnosti taková změna nabývá okamžikem jejího
oznámení prodávajícímu (popř. uložením změny v zákaznickém účtu). Kupující bere na vědomí, že zákaznický
účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než
3 roky nevyužívá (tj. po uplynutí 3 let od posledního nákupu v e-shopu prodávajícího), či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). V případě, že kupující poskytne souhlas s
informováním o novinkách a zvýhodněných nabídkách, může prodávající údaje kupujícího používat též pro
zasílání svých obchodních sdělení kupujícímu, a to až do doby, než kupující tento svůj souhlas odvolá, což je
kupující oprávněn učinit kdykoliv.
2.3 Kupující vybere způsob platby kupní ceny zboží a způsob dodání zboží.
2.4 Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a změnit veškeré údaje uvedené v
objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky.
2.5 Odesláním objednávky (kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku zavazující k platbě“) kupující potvrzuje,
že se seznámil anebo byl prodávajícím seznámen s hlavními vlastnostmi zboží, jeho celkovou cenou a ostatními
náklady, a to náklady na dodání, tj. dopravu, případně též vynášku anebo instalaci zboží a další služby (dále tyto
služby jen jako „doprovodné služby“), v případě, že nejsou tyto doprovodné služby zahrnuty v kupní ceně zboží,
a stejně tak s tím, že tuto konkrétní cenu bude po akceptaci objednávky prodávajícím povinen prodávajícímu
uhradit a že si zvolil způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím, s dodacími podmínkami, lhůtou,
ve které se prodávající zavazuje dodat zboží, a činí prodávajícímu nabídku na uzavření smlouvy za uvedených
podmínek. Nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení těchto obchodních podmínek jinak, rozumí se kupní cenou
celková cena zboží vč. všech doprovodných služeb.
2.6 Po odeslání objednávky bude tato zaregistrována v systému prodávajícího, o čemž bude kupující
informován e-mailovým oznámením o obdržení objednávky prodávajícím. Uvedené e-mailové oznámení o
obdržení objednávky není akceptováním návrhu kupujícího na uzavření smlouvy, ale pouze informací o
doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Uvedení zboží na internetových stránkách prodávajícího je
pouze pro účely prezentace zboží, nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ohledně
takového zboží. Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat a kupujícímu objednané zboží
dodat, a to zejména v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího na internetových
stránkách prodávajícího, nebo v případě, že není dodavatel prodávajícího schopen zboží dodat v přiměřené
lhůtě nebo lhůtě požadované kupujícím (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). O této situaci
prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu příp. náhradní řešení.
2.7 Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až doručením dalšího e-mailu prodávajícího kupujícímu (dále též
jen „akceptace objednávky“) s potvrzením o uzavření smlouvy. Prodávající je však před akceptací objednávky
vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady
na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.8 Akceptací objednávky je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je
dodání zboží specifikovaného v objednávce a poskytnutí doprovodných služeb za cenu uvedenou v objednávce,
vše za podmínek uvedených na www.4coffee.cz, v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. Tyto
obchodní podmínky a reklamační řád jsou pak zveřejněny na www.4coffee.cz a jsou (v jejich aktuálním znění ke
dni uzavření kupní smlouvy) nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
2.9 Právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy je upraveno v článku 6. těchto obchodních
podmínek.
2.10 Objednávka kupujícího je po své akceptaci jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě
prodávajícího (a kupujícího prostřednictvím jeho zákaznického účtu) není přístupná jiným subjektům.
2.11 Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
2.12 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto
obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.4coffee.cz.
2.13 Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky k těmto obchodním podmínkám, zejména jakékoli dodatky
či odchylky oproti informacím zveřejněným prodávajícím v internetovém katalogu, uvedené v objednávce
odeslané kupujícím.
2.14 Kupující je povinen neprodleně písemně či jiným způsobem oznámit prodávajícímu každou změnu svých
kontaktních údajů; účinnosti tato změna nabývá okamžikem jejího oznámení prodávajícímu (popř. jejím
uložením v zákaznickém účtu kupujícího). Případné neoznámení jde k jeho tíži. Písemnosti jsou považovány za
řádně odeslané, jsou-li adresovány na adresu, kterou kupující naposledy prodávajícímu oznámil. Kupujícímu
může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Aktuální cena zboží vždy odpovídá ceně zboží, která je pro dané zboží uvedena v internetovém katalogu
na internetových stránkách prodávajícího www.4coffee.cz v době objednání zboží.
3.2 Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Pokud není u
konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak, uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu (nebo další
doprovodné služby), případně doběrečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platby zvoleném
kupujícím a které bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží.
3.3 Náklady na dopravu, případně doběrečné jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího.
Informace o těchto nákladech platí pouze pro dodání zboží v rámci území České republiky a Slovenské
republiky.
3.4 Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy (náklady internetového připojení či
náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
3.5 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
a) platbou předem bankovním převodem nebo přímým vkladem na bankovní účet č. 2800431166/2010 vedený
u Fio banka, a.s. Pokud kupující zvolí platbu předem, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího
nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky;
b) dobírkou, kdy při přebírání zboží bude uhrazena doručovateli plná cena.
Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).
3.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením
variabilního symbolu platby uvedeného v akceptaci objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.7 Faktura (daňový doklad) bude zaslána prodávajícím kupujícímu elektronicky e-mailem současně
s potvrzením objednávky, nejpozději však do 5-ti dnů po úhradě kupní ceny zboží; v případě osobního odběru
pak může být faktura předána kupujícímu v listinné podobě při převzetí zboží.
3.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4 DODACÍ PODMÍNKY
4.1 Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu a druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného a
zboží, které má prodávající skladem, probíhá odeslání zásilky zpravidla do 1-3 pracovních dnů od uzavření kupní
smlouvy (při platbě na dobírku) nebo do 1-3 pracovních dnů od připsání příslušné částky kupní ceny na účet
prodávajícího (při platbě předem – bezhotovostní platbě převodem či vkladem na účet). Zboží, které není
skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné (zpravidla do 4 týdnů od uzavření kupní smlouvy, v případě
platby předem pak za podmínky plné úhrady kupní ceny); o přesném datu pak prodávající kupujícího informuje.
Kupující má kdykoli možnost se ohledně přibližného termínu dodání informovat u prodávajícího, a to i před
uzavřením kupní smlouvy (kupujícímu se doporučuje zejména v případě zboží vyráběného na zakázku nebo
zboží, které není skladem). Kupující bere na vědomí, že mohou nastat okolnosti, které prodávající neumí
ovlivnit a pro které nastane nesplnitelnost dodání objednaného zboží kupujícímu; v takovém případě se použije
postup podle následujícího odstavce.
4.2 Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná (nedostupnost zboží), prodávající
se zavazuje o tom neprodleně informovat kupujícího a pokud nedojde k dohodě prodávajícího a kupujícího o
dodání zboží v náhradní lhůtě, o dodání náhradního zboží ani o jiném náhradním plnění, je kterákoliv ze stran
oprávněna od kupní smlouvy na dodání zboží odstoupit; v takovém případě se prodávající zavazuje nejpozději
do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení vrátit zaplacenou kupní cenu nebo zálohu, a to stejným způsobem,
jaký byl použit při její platbě kupujícím, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Kupující – spotřebitel
je obdobně oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající je v prodlení s odevzdáním zboží z
jiného důvodu a svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující –
spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je
plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy nebo okolnosti, které kupující
sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy.
4.3 Má-li prodávající zboží dle objednávky kupujícího dodat na místo doručení stanovené kupujícím, zavazuje se
prodávající odeslat zboží kupujícímu na adresu v České republice nebo Slovenské republice, kterou kupující
uvede v objednávce jako místo doručení, a kupující je povinen zboží při dodání převzít. Prodávající odevzdá
zboží kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožněním kupujícímu
uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu – spotřebiteli prodávající odevzdá zboží, jakmile
dopravce předá zboží kupujícímu nebo kupujícím určené osobě.
4.4 Dodání na místo doručení zahrnuje dodání zboží po první uzamykatelné dveře bez vynášky zboží dle
podmínek dopravce a způsobu dodání zvoleného kupujícím při objednávce zboží. Bližší informace o způsobech
dodání zboží na místo doručení a nákladech na dodání zboží jsou k dispozici na www.4coffee.cz, zejména pak
na stránce Cena za dopravu.
4.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než
bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení (kupujícímu zaniká případný nárok na
dodání zboží „zdarma“ (v ceně zboží), pokud se takové dodání na dané zboží vztahovalo). V případě, kdy
prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně
kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém
rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy a celková kupní cena zboží,
u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na
dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je
povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
4.6 Zboží, které bylo uhrazeno předem, bude předáno jen kupujícímu či osobě oprávněné k převzetí zboží za
kupujícího, přičemž v případě předání zboží dopravcem bude za takovou osobu považována osoba, která splní
požadavky vyžadované dopravcem pro předání zboží, zejména při předání zboží zná podstatné náležitosti
objednávky, prokáže svou totožnost, či sdělí jiné jedinečné identifikační údaje (předem sdělené prodávajícím či
dopravcem kupujícímu) opravňující ji k převzetí zboží (PIN kód apod.).
4.7 Při převzetí zboží je kupující povinen zboží vizuálně zkontrolovat a překontrolovat neporušenost obalu a
zboží. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít v případě, že je na zboží nebo na jeho obalu viditelné mechanické
poškození způsobné přepravou nebo v případě, že zboží není úplné. V takovém případě je kupující povinen
sepsat s pracovníkem prodávajícího anebo přepravní společnosti, která zajišťuje dopravu zboží, protokol o
škodě/reklamaci. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku.
4.8 V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající v pozici uschovatele (§ 2120 odst. 1
občanského zákoníku) a na právní vztah kupujícího a prodávajícího se použijí přiměřeně ustanovení občanského
zákoníku o smlouvě o úschově (§ 2402 a násl. občanského zákoníku). V případě prodlení kupujícího s převzetím
zboží delšího než 5 dnů, bude prodávající oprávněn účtovat si za úschovu zboží částku ve výši 50 Kč za každý,
byť i jen započatý, den úschovy za každý jeden kus zboží, s jehož převzetím je kupující v prodlení. V případě
prodlení s převzetím zboží delšího jak 10 dnů může prodávající též:
(i) zboží prodat na účet zákazníka za podmínek dle § 2126 občanského zákoníku a výtěžek z prodeje vydat
zákazníkovi; nebo
(ii) odstoupit od kupní smlouvy na dodání zboží zákazníkovi a vrátit zákazníkovi kupní cenu zboží.
Výtěžek z prodeje nebo vracenou kupní cenu snížené o skladné a případně účelně vynaložené náklady spojené s
prodejem zboží prodávající uhradí převodem na bankovní účet zákazníka, je-li prodávajícímu znám nebo, není-li
prodávajícímu znám bankovní účet zákazníka, ponechá na interním účtu prodávajícího jako pohledávku
zákazníka s označením jména zákazníka a tohoto vyzve k převzetí (popř. sdělení bankovního účtu pro vydání);
tato pohledávka se neúročí. Nárok prodávajícího na náhradu škody ani její výše tím nejsou dotčeny.

5 PRÁVA Z VAD A POPRODEJNÍ SERVIS
5.1 Práva vznikající kupujícímu – spotřebiteli z vadného plnění se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a
násl. zákona občanského zákoníku) a platným Reklamačním řádem společnosti 4coffee.
5.2 V případě kupujícího – podnikatele se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího řídí občanským
zákoníkem, pokud není dále stanoveno jinak. Kupující – podnikatel je povinen zjevné vady zboží nahlásit
prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží a zboží nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nemusí
být prodávajícím akceptovány. Skryté vady je kupující – podnikatel povinen oznámit prodávajícímu bez
zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od odevzdání zboží
prodávajícím kupujícímu, pokud ze záručního listu výrobce dotčeného zboží nevyplývá jiná záruční doba. Při
uplatnění práv z vad dle ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku (tj. uplatnění práva na odstranění vad
dodáním nového zboží bez vad, resp. chybějícího zboží, opravu zboží, pokud jsou vady odstranitelné,
přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy) je kupující – podnikatel povinen dodat prodávajícímu
reklamované zboží včetně faktury nebo jiné formy daňového dokladu, a to v kterékoliv z provozoven
prodávajícího. V případě uplatnění práva na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy je kupující – podnikatel
povinen dodat prodávajícímu zboží včetně originálního balení a veškerého příslušenství. V případě odstoupení
od smlouvy je kupující – podnikatel povinen vrátit, vše co podle kupní smlouvy obdržel, tj. v případě, že byl se
zakoupeným zbožím poskytnut prodávajícím dárek nebo jiné plnění za zvýhodněnou cenu, případně
symbolickou cenu, a od kupní smlouvy bylo odstoupeno, je kupující – podnikatel povinen spolu s vráceným
zbožím vrátit i s ním poskytnuté dárky, resp. plnění poskytnuté za zvýhodněnou nebo symbolickou cenu (§ 1727
občanského zákoníku). Kupující – podnikatel je povinen poskytnout součinnost nutnou pro vyplnění
reklamačního protokolu pověřeným pracovníkem prodávajícího.
5.3 V případě vad, za které prodávající kupujícímu neodpovídá, je prodávající oprávněn zprostředkovat
zákazníkovi opravu zboží prostřednictvím dohodnutých partnerů, a to ve lhůtách, způsobem a v cenách, které
jsou určeny tímto partnerem a o kterých prodávající kupujícího bude informovat bez zbytečného odkladu po
jejich obdržení od daného partnera.
5.4 V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ustanoveními reklamačního řádu,
budou mít přednost ustanovení reklamačního řádu.

6 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
6.1 V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující – spotřebitel (ne však kupující – podnikatel)
právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž jde-li
o smlouvu, jejímž předmětem je několik položek (druhů) zboží nebo dodání více kusů zboží, běží tato lhůta ode
dne převzetí poslední položky nebo posledního kusu zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je
pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
6.2 Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, např.
spotřebitel může oznámení o odstoupení od smlouvy doručit e-mailem na info@4coffee.cz nebo
zdenek@4coffee.cz, předat na libovolné provozovně prodávajícího, oznámit telefonicky na zákaznické lince tel.
č. +420 725 966 866. V případě odstoupení písemnou formou musí být oznámení o odstoupení prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v článku 6.1 výše.
6.3 Prodávající doporučuje spotřebiteli, aby pro urychlení procesu spojeného s odstoupením od smlouvy použil
vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě potvrdí prodávající spotřebiteli bez
zbytečného odkladu přijetí vyplněného formuláře.
6.4 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do
14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na vlastní
náklady, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, ledaže
se smluvní strany dohodly, že si prodávající zboží sám vyzvedne (v takovém případě činí výše nákladů spojených
s vrácením zboží částku 15,- Kč za 1 km jízdy pracovníků prodávajícího z nejbližší provozovny prodávajícího za
účelem převzetí zboží a jeho vrácení do této provozovny). Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží
před jejím uplynutím.
6.5 Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat nebo předat buď do kterékoliv provozovny prodávajícího, nebo na
adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení. Zboží odeslané prodávajícímu na
dobírku nebude prodávajícím převzato. Vracené zboží musí být zajištěno pro přepravu tak, aby se předešlo jeho
poškození.
6.6 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a bude-li vracené zboží ve stavu, v jakém bylo při převzetí spotřebitelem
(s přihlédnutím k opotřebení způsobenému v míře nezbytně nutné pro jeho vyzkoušení (zjištění povahy,
vlastností a funkčnosti) způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě), a to včetně
veškeré dokumentace (záruční list, návody) a příslušenství, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě
smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že
spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený
prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se nedohodnou jinak.
6.7 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli
dříve, než obdrží zboží nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, dle toho, co nastane
dříve.
6.8 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s tímto
zbožím jiným způsobem, než bylo nezbytně nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností
zboží (tj. způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě), nebo v důsledku toho, že
zboží není kompletní (chybí některé jeho příslušenství apod.).
6.9 V případě, že spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, jak je uvedeno v předchozí větě, je prodávající
oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží na vracenou kupní cenu; výši této
náhrady je však povinen prokázat.
6.10 Pokud je se zakoupeným zbožím poskytováno prodávajícím kupujícímu na základě objednávky kupujícího
další plnění za zvýhodněnou cenu, případně symbolickou cenu nebo jako dárek, je smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím na dodání takového plnění uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit
od kupní smlouvy, smlouva na dodání dalšího plnění pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s
vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté plnění (i dárky) které si objednal. V případě, že tyto
nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání
předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé
ceny.
6.11 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):
a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě, že byly poskytovány za úplatu
pouze, pokud se započalo s jejich plněním s předchozím výslovným souhlasem spotřebitelem před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém
případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním požadavkům
a potřebám,
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jako i zboží, které bylo po
dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
e) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho
výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než
náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
f) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není
vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (např. holicí strojky, epilátory apod.),
g) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má
být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období, jakož i v dalších případech uvedených v §
1837 ObčZ.
6.12 V případě, že kupující – spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, zanikají i závazky ze všech vedlejších smluv,
jejichž předmětem je poskytnutí služby související s danou kupní smlouvou (smlouvy o vázaném úvěru
(splátkovém prodeji), pojistné smlouvy, smlouvy o prodloužené záruce nebo pojištění) uzavřených kupujícím s
prodávajícím nebo prodávajícím zprostředkovaných. Případné vrácení plateb uhrazených kupujícím dle
vedlejších smluv bude provedené v souladu s obchodními podmínkami, jež se vztahují na tyto vedlejší smlouvy.

7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM
7.1 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě porušení závazku kupujícího z kupní smlouvy,
zejména z důvodu nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího, prodlení kupujícího s převzetím zboží po koupi
zboží nebo prodlení kupujícího s převzetím zboží po vyřízení reklamace prodávajícím.
7.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy dále odstoupit v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti
prodávajícího plnit (zboží není dodáno dodavatelem, došlo k výrazné změně ceny účtované dodavatelem,
apod.). O odstoupení je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a příp. se pokusit dohodnout s
ním možné náhradní řešení.
7.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím rovněž v případě zjevné chyby v ceně
zboží (čímž se rozumí zejména situace, je-li cena objednaného zboží zjevně jiná, než je pro tento druh a typ
zboží obvyklé, aniž by uvedeného zboží bylo jasně uvedeno, že se jedná o slevu nebo akci) a jiné zjevné chyby v
psaní mající vliv na podstatné náležitosti smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude
neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
7.4 V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu
tato částka převedena zpět a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě ceny zboží kupujícím, pokud se
prodávající a kupující nedohodnou jinak, v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od nabytí
účinnosti odstoupení.

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1 Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci
programu Ověřeno zákazníky, do nichž je e-shop prodávajícího zapojen. Tyto dotazníky zasílá prodávající
pokaždé, když kupující nakoupí u prodávajícího, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o
některých službách informační společnosti neodmítne kupující zasílání obchodních sdělení prodávajícího nebo
kupující neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci
programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve
zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby zákazníků a
analýz tržního postavení prodávajícího využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu
Heureka.cz; tomu pro tyto účely je prodávající oprávněn předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou
adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání těchto e-mailových dotazníků předány žádné třetí
straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může
kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.
8.2 Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s právní úpravou v oblasti ochrany osobních
údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) – a zavedením opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího
s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů), najde kupující na stránce Zpracování osobních údajů.

9 POTVRZENÍ SOUHLASU S VOP A REKLAMAČNÍM ŘÁDEM
Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje, že se seznámil
a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti 4coffee.

10 DALŠÍ INFORMACE
10.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
10.2 Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní
smlouvy.
10.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová
adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů
vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo
jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11 ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
11.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, která nabude účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek na internetové stránce prodávajícího. Kupní
smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se vždy řídí zněním obchodních podmínek platným ke dni, kdy byla
kupní smlouva uzavřena.
11.2 Práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy a v souvislosti s touto se řídí právním řádem České
republiky, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“), a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Volbou práva podle předchozí věty není kupující,
který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze
smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro
smluvní závazkové vztahy (Řím I).
11.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
11.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační
protokol.

11.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 3. 2024 a plně nahrazují předchozí obchodní
podmínky.